Chức năng nhiệm vụ

 

NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

 1. Quản lý HSSV ngoại trú và HSSV nội trú tại trường, phục vụ mở tivi, đài tiếng nói Việt Nam cho HSSV nội trú;
 2. Theo dõi, giúp đỡ HSSV nội trú tự học, phối hợp với đoàn thanh niên, các khoa tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa trong ký túc xá sinh viên;
 3. Phổ biến nội quy của nhà trường, quy chế công tác HSSV cho HSSV mới nhập học;
 4. Thực hiện chính sách, chế độ của Nhà nước và nhà trường đối với HSSV;
 5. Xác nhận sổ ưu đãi, vay vốn ngân hàng, làm thẻ HSSV;
 6. Soạn thảo: các quy định, quy chế liên quan đến công tác quản lý HSSV; quyết định cho thôi học; quyết định xóa tên; quyết định khen thưởng, kỷ luật HSSV;
 7. Chủ trì công tác xét điểm rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật HSSV;
 8. Quản lý và lưu trữ hồ sơ khen thưởng, kỷ luật, quyết định cho thôi học, xóa tên HSSV;
 9. Theo dõi sỹ số HSSV toàn trường, hàng tháng tổng hợp báo cáo sỹ số HSSV cho hiệu trưởng;
 10. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra giáo dục hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng;
 11. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giảng viên và HSSV; Việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong nhà trường;
 12. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; Việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; Khoa công nghệ và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo;
 13. Thường xuyên kiểm tra nề nếp giảng dạy, sổ tay, giáo án của giáo viên, thanh tra, giám sát các kỳ thi của trường;
 14. Thực hiện việc tiếp cán bộ, giáo viên, công nhân viên và HSSV, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;
 15. Làm các báo cáo thuộc lĩnh vực chuyên môn của phòng CTHSSV & TTGD;

16.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.